Понеділок, 10 серпня 2020 |

Виконавчі органи ради

Для розрахунку житлової субсидії враховуються доходи членів домогосподарства , членів сім'ї особи  зі складу домогосподарства , які досягли 14-річного віку за станом на початок періоду , за який враховуються такі доходи.

При призначенні житлової субсидії враховуються такі доходи:

 1. заробітна плата після сплати ПДФО;
 2. соціальні виплати , які призначаються структурним підрозділом з питань соціального захисту населення;
 3. допомога по безробіттю , інші виплати які призначаються фондами соціального страхування;
 4. інші доходи.

До сукупного доходу не враховуються такі соціальні виплати:

 1. сплаченi особою алiменти;
 2. доходи вiд розмiщення депозитiв;
 3. оплата працi членiв виборчої комісiї, а також осiб якi залучаються до роботи в комiсiї, у тому числi в день голосування, днi встановлення пiдсумкiв голосування та результатiв виборiв;
 4. допомога громадських та благодiйних органiзацiй;
 5. допомога на поховання;
 6. одноразова допомога, яка надається вiдповiдно до законодавства або за рiшеннями органiв влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форми власностi:
 7. вартiсть безоплатно отриманих санаторно-курортних путiвок, протезно- ортопедичних виробiв, засобiв реабiлiтацiї;
 8. суми якi виплачуються в порядку вiдшкодування шкоди, заподiяної працiвниковi за ушкодження його здоров'я, що пов'язане з виконанням ним обов'язкiв крiм частини допомоги при народженнi дитини, виплата якої здiйснюється одноразово, частини допомоги при усиновленнi дитини, виплата якої здiйснюється одноразово, одноразовоi виногороди жiнкам, яким присвоєно почесне звання України « Мати - героїня», державної соцiальної допомоги на дiтей- сирiт та дiтей позбавлених батькiвського пiклування, допомоги на дiтей, над якими встановлено опiку та пiклування, щомiсячної адресної допомоги внутришньо перемiщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числi на оплату житлово- комунальних послуг.